DECRET 80/2008, de 6 de juny, del Consell, sobre el reconeixementde triennis del personal al servici de les institucionssanitàries de la Conselleria de Sanitat amb vinculacióde caràcter temporal. 2008/7073

Descargate el Decreto integro